Bacaan Surat Al Waqiah Latin Saja

Surat al waqiah latin - Dibawah ini www.suratwaqiah.com menyediakan bacaan surat al waqiah dalam format latin atau text (bukan tulisan arab) untuk membantu anda yang masih kesulitan membaca al quran dalam format bahasa arab.
Catatan: Jika anda menemukan kesalahan pada text dibawah, mohon segera laporkan kepada kami pada halaman: LAPOR KESALAHAN. Jika ingin membaca arab dan juga terjemahnya, silahkan klik link berikut: surat al waqiah

Bacaan Surat Al Waqiah Latin

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah
2. laysali waqo’atihaa kaadziba
3. khoofidhotun raafi’a
4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa
5. wabussatil jibaalu bassaa
6. fakaanat habaa-am munbatstsaa
7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah
9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah
10. wassaabiquunas saabiquun
11. ulaa-ikal muqarrobuun
12. fii jannaatin na’iim
13. tsullatun minal-awwaliin
14. waqoliilun minal-aakhiriinaa
15. ‘alaa sururin mawdhuuna
16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin
17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun
18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin
19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun
20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun
21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun
22. wahuurun ‘iin
23. ka-amtsaalil luu' luil maknuun
24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun
25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa
26. illaa qiilan salaaman salaamaa
27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin
28. fii sidrin makhdhuud
29. watholhin mangdhuud
30. wazhillin mamduud
31. wamaa-in maskuub
32. wafaakihatinn katsiira
33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a
34. wafurusyinn marfuu’a
35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a
36. faja’alnaahunna abkaaroo
37. ‘uruban atroobaa
38. li-ash-haabil yamiin
39. tsullatun minal-awwaliin
40. watsullatun minal-aakhiriin
41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal
42. fii samuumin wahamiim
43. wazhillin minn yahmuum
44. laa baaridin walaa kariim
45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin
46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim
47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun
48. awa aabaa-unaal-awwaluun
49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin
50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum
51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun
52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum
53. famaali-uuna minhaal buthuun
54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim
55. fasyaaribuuna syurbalhiim
56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin
57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun
58. afaro-aytum maa tumnuun
59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun
60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun
62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun
63. afaro-aytum maa tahrutsuun
64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun
65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun
66. innaa lamughramuun
67. bal nahnu mahruumuun
68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun
69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun
70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun
71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun
72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun
73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin
74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim
75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum
76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim
77. innahu laqur-aanun kariim
78. fii kitaabin maknuun
79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun
80. tanziilun min rabbi l’aalamiin
81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun
82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun
83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum
84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa
85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin
87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin
88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin
89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim
90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin
91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin
92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin
93. fanuzulun min hamiim
94. watashliyatu jahiim
95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin
96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Terimakasih telah membaca al quran di situs kami www.suratwaqiah.com, semoga apa yang anda baca menjadi amal baik bagi anda dan juga bagi admin, Aamiin.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter